Tuxton Sonoma Collection


Tuxton YPA-062 Sonoma Porcelain China Plates - 6-1/4" - Pack of 36

Tuxton YPA-062 Sonoma Porcelain China Plates - 6-1/4" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: YPA-062

$57.17


Tuxton YPA-072 Sonoma Porcelain China Plates - 7-1/4" - Pack of 36

Tuxton YPA-072 Sonoma Porcelain China Plates - 7-1/4" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: YPA-072

$69.26


Tuxton YPA-090 Sonoma Porcelain China Plates - 9" - Pack of 24

Tuxton YPA-090 Sonoma Porcelain China Plates - 9" - Pack of 24

Brand: Tuxton
SKU: YPA-090

$74.55


Tuxton YPA-096 Sonoma Porcelain China Plates - 9-3/4" - Pack of 24

Tuxton YPA-096 Sonoma Porcelain China Plates - 9-3/4" - Pack of 24

Brand: Tuxton
SKU: YPA-096

$85.80


Tuxton YPA-102 Sonoma Porcelain China Plates - 10-1/4" - Pack of 12

Tuxton YPA-102 Sonoma Porcelain China Plates - 10-1/4" - Pack of 12

Brand: Tuxton
SKU: YPA-102

$64.24


Tuxton YPA-120 Sonoma Porcelain China Plates - 12" - Pack of 12

Tuxton YPA-120 Sonoma Porcelain China Plates - 12" - Pack of 12

Brand: Tuxton
SKU: YPA-120

$115.35


Tuxton YPB-0752 Sonoma Porcelain China Bouillon Cups - 3-5/8" - Pack of 36

Tuxton YPB-0752 Sonoma Porcelain China Bouillon Cups - 3-5/8" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: YPB-0752

$65.47


Tuxton YPB-1203 Sonoma Porcelain China Bowls - 5" - Pack of 36

Tuxton YPB-1203 Sonoma Porcelain China Bowls - 5" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: YPB-1203

$94.47


Tuxton YPD-052 Sonoma Porcelain China Fruit Dishes - 5-1/4" - Pack of 36

Tuxton YPD-052 Sonoma Porcelain China Fruit Dishes - 5-1/4" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: YPD-052

$52.07


Tuxton YPD-063 Sonoma Porcelain China Grapefruit Dishes - 6-3/8" - Pack of 36

Tuxton YPD-063 Sonoma Porcelain China Grapefruit Dishes - 6-3/8" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: YPD-063

$87.78


Tuxton YPD-084 Sonoma Porcelain China Rim Soup Bowls - 8-1/2" - Pack of 24

Tuxton YPD-084 Sonoma Porcelain China Rim Soup Bowls - 8-1/2" - Pack of 24

Brand: Tuxton
SKU: YPD-084

$82.21


Tuxton YPD-112 Sonoma Porcelain China Pasta Bowls - 11-1/4" - Pack of 12

Tuxton YPD-112 Sonoma Porcelain China Pasta Bowls - 11-1/4" - Pack of 12

Brand: Tuxton
SKU: YPD-112

$109.37


Tuxton YPE-054 Sonoma Porcelain China Saucers - 5-1/2" - Pack of 36

Tuxton YPE-054 Sonoma Porcelain China Saucers - 5-1/2" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: YPE-054

$48.03


Tuxton YPF-070 Sonoma Porcelain China Tall Cups - 3-3/8" - Pack of 36

Tuxton YPF-070 Sonoma Porcelain China Tall Cups - 3-3/8" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: YPF-070

$71.76


Tuxton YPF-0752 Sonoma Porcelain China Short Cups - 3-5/8" - Pack of 36

Tuxton YPF-0752 Sonoma Porcelain China Short Cups - 3-5/8" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: YPF-0752

$71.76


Tuxton YPH-102 Sonoma Porcelain China Racetrack Platters - 10-3/8" x 7-1/2" - Pack of 24

Tuxton YPH-102 Sonoma Porcelain China Racetrack Platters - 10-3/8" x 7-1/2" - Pack of 24

Brand: Tuxton
SKU: YPH-102

$125.53


Tuxton YPH-117 Sonoma Porcelain China Racetrack Platters - 11-3/4" x 8-1/2" - Pack of 12

Tuxton YPH-117 Sonoma Porcelain China Racetrack Platters - 11-3/4" x 8-1/2" - Pack of 12

Brand: Tuxton
SKU: YPH-117

$85.63


Tuxton YPH-137 Sonoma Porcelain China Racetrack Platters - 13-7/8" x 9-3/4" - Pack of 12

Tuxton YPH-137 Sonoma Porcelain China Racetrack Platters - 13-7/8" x 9-3/4" - Pack of 12

Brand: Tuxton
SKU: YPH-137

$181.39


Tuxton YPM-080 Sonoma Mugs - Porcelain White - 2-7/8" - 4-1/8" high - Pack of 36

Tuxton YPM-080 Sonoma Mugs - Porcelain White - 2-7/8" - 4-1/8" high - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: YPM-080

$79.22