Tuxton Reno Collection


Tuxton TNR-001 Reno / Nevada China Round Cups - 3-3/4" - Pack of 36

Tuxton TNR-001 Reno / Nevada China Round Cups - 3-3/4" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: TNR-001

$38.15


Tuxton TNR-002 Reno / Nevada China Saucers - Narrow Rim - 5-1/2" - Pack of 36

Tuxton TNR-002 Reno / Nevada China Saucers - Narrow Rim - 5-1/2" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: TNR-002

$27.40


Tuxton TNR-011 Reno / Nevada China Fruit Dishes - 4-5/8" - Pack of 36

Tuxton TNR-011 Reno / Nevada China Fruit Dishes - 4-5/8" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: TNR-011

$26.58


Tuxton TNR-057 Reno / Nevada China Grapefruit Dishes - 5-7/8" - Pack of 36

Tuxton TNR-057 Reno / Nevada China Grapefruit Dishes - 5-7/8" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: TNR-057

$46.62


Tuxton TRE-001 Reno / Nevada China Tall Cups - 3-1/4" - Pack of 36

Tuxton TRE-001 Reno / Nevada China Tall Cups - 3-1/4" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: TRE-001

$38.15


Tuxton TRE-002 Reno / Nevada China Saucers - Coupe - 6" - Pack of 36

Tuxton TRE-002 Reno / Nevada China Saucers - Coupe - 6" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: TRE-002

$27.40


Tuxton TRE-003 Reno / Nevada China Rim Soup Bowls - 8-3/4" - Pack of 24

Tuxton TRE-003 Reno / Nevada China Rim Soup Bowls - 8-3/4" - Pack of 24

Brand: Tuxton
SKU: TRE-003

$46.51


Tuxton TRE-004 Reno / Nevada China Bouillon Cups - 4" - Pack of 36

Tuxton TRE-004 Reno / Nevada China Bouillon Cups - 4" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: TRE-004

$34.37


Tuxton TRE-010 Reno / Nevada China Grapefruit Dishes - 6-5/8" - Pack of 36

Tuxton TRE-010 Reno / Nevada China Grapefruit Dishes - 6-5/8" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: TRE-010

$49.88


Tuxton TRE-011 Reno / Nevada China Fruit Dishes - 4-3/4" - Pack of 36

Tuxton TRE-011 Reno / Nevada China Fruit Dishes - 4-3/4" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: TRE-011

$26.32


Tuxton TRE-015 Reno / Nevada China Nappies - 5-5/8" - Pack of 36

Tuxton TRE-015 Reno / Nevada China Nappies - 5-5/8" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: TRE-015

$53.23


Tuxton TRE-018 Reno / Nevada China Nappies - 5-7/8" - Pack of 36

Tuxton TRE-018 Reno / Nevada China Nappies - 5-7/8" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: TRE-018

$59.61


Tuxton TRE-020 Reno / Nevada China Nappies - 6" - Pack of 36

Tuxton TRE-020 Reno / Nevada China Nappies - 6" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: TRE-020

$69.33


Tuxton TRE-023 Reno / Nevada China Stackable Cups - 3-1/4" - Pack of 36

Tuxton TRE-023 Reno / Nevada China Stackable Cups - 3-1/4" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: TRE-023

$38.15


Tuxton TRE-024 Reno / Nevada China Nappies - 5-1/4" - Pack of 36

Tuxton TRE-024 Reno / Nevada China Nappies - 5-1/4" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: TRE-024

$43.85


Tuxton TRE-025 Reno / Nevada China Fruit Dishes Coupe - 4-3/4" - Pack of 36

Tuxton TRE-025 Reno / Nevada China Fruit Dishes Coupe - 4-3/4" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: TRE-025

$26.58


Tuxton TRE-027 Reno / Nevada China Rim Soup Bowls - 9" - Pack of 24

Tuxton TRE-027 Reno / Nevada China Rim Soup Bowls - 9" - Pack of 24

Brand: Tuxton
SKU: TRE-027

$48.62


Tuxton TRE-028 Espresso Cups - Eggshell - 2-1/8" - 2-1/4" high - Pack of 36

Tuxton TRE-028 Espresso Cups - Eggshell - 2-1/8" - 2-1/4" high - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: TRE-028

$35.72


Tuxton TRE-029 Espresso Saucers - Eggshell - 4-5/8" - Pack of 36

Tuxton TRE-029 Espresso Saucers - Eggshell - 4-5/8" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: TRE-029

$24.06


Tuxton TRE-032 Reno / Nevada China Fruit Dishes - 4-1/4" - Pack of 36

Tuxton TRE-032 Reno / Nevada China Fruit Dishes - 4-1/4" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: TRE-032

$26.16


Tuxton TRE-035 Demitasse Cups - Eggshell - 2-5/8" - 2-1/4" high - Pack of 36

Tuxton TRE-035 Demitasse Cups - Eggshell - 2-5/8" - 2-1/4" high - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: TRE-035

$34.37


Tuxton TRE-036 Demitasse Saucers - Eggshell - 5" - Pack of 36

Tuxton TRE-036 Demitasse Saucers - Eggshell - 5" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: TRE-036

$24.06


Tuxton TRE-038 Canton Mugs - Eggshell - 3-3/8" - 3-3/8" high - Pack of 36

Tuxton TRE-038 Canton Mugs - Eggshell - 3-3/8" - 3-3/8" high - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: TRE-038

$46.52


Tuxton TRE-046 Reno / Nevada China Bouillon Cups - 3-7/8" - Pack of 36

Tuxton TRE-046 Reno / Nevada China Bouillon Cups - 3-7/8" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: TRE-046

$30.02