Tuxton Colorado Collection


Tuxton ALB-0752 Alaska / Colorado White China Bouillon Cups - 4" - Pack of 36

Tuxton ALB-0752 Alaska / Colorado White China Bouillon Cups - 4" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: ALB-0752

$39.24


Tuxton ALB-1253 Alaska / Colorado White China Nappies - 5-1/2" - Pack of 36

Tuxton ALB-1253 Alaska / Colorado White China Nappies - 5-1/2" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: ALB-1253

$60.61


Tuxton ALB-1503 Alaska / Colorado White China Nappies - 5-3/4" - Pack of 36

Tuxton ALB-1503 Alaska / Colorado White China Nappies - 5-3/4" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: ALB-1503

$67.99


Tuxton ALD-046 Alaska / Colorado White China Fruit Dishes - 4-3/4" - Pack of 36

Tuxton ALD-046 Alaska / Colorado White China Fruit Dishes - 4-3/4" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: ALD-046

$28.84


Tuxton ALD-063 Alaska / Colorado White China Grapefruit Dishes - 6-3/8" - Pack of 36

Tuxton ALD-063 Alaska / Colorado White China Grapefruit Dishes - 6-3/8" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: ALD-063

$50.88


Tuxton ALD-090 Alaska / Colorado White China Rim Soup Bowls - 9" - Pack of 24

Tuxton ALD-090 Alaska / Colorado White China Rim Soup Bowls - 9" - Pack of 24

Brand: Tuxton
SKU: ALD-090

$55.28


Tuxton ALD-112 Alaska / Colorado White China Pasta Bowls - 11-1/4" - Pack of 12

Tuxton ALD-112 Alaska / Colorado White China Pasta Bowls - 11-1/4" - Pack of 12

Brand: Tuxton
SKU: ALD-112

$70.36


Tuxton ALD-120 Alaska / Colorado White China Pasta Bowls - 12-1/8" - Pack of 12

Tuxton ALD-120 Alaska / Colorado White China Pasta Bowls - 12-1/8" - Pack of 12

Brand: Tuxton
SKU: ALD-120

$79.70


Tuxton ALE-050 Demitasse Saucers - Porcelain White - 5" - Pack of 36

Tuxton ALE-050 Demitasse Saucers - Porcelain White - 5" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: ALE-050

$27.50


Tuxton ALE-060 Alaska / Colorado White China Saucers - Coupe - 6" - Pack of 36

Tuxton ALE-060 Alaska / Colorado White China Saucers - Coupe - 6" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: ALE-060

$31.09


Tuxton ALF-0303 Stackable Demitasse Cups - Porcelain White - 2-1/2" - 2" high - Pack of 36

Tuxton ALF-0303 Stackable Demitasse Cups - Porcelain White - 2-1/2" - 2" high - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: ALF-0303

$40.16


Tuxton ALF-035 Demitasse Cups - Porcelain White - 2-5/8" - 2-3/8" high - Pack of 36

Tuxton ALF-035 Demitasse Cups - Porcelain White - 2-5/8" - 2-3/8" high - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: ALF-035

$40.16


Tuxton ALF-0703 Alaska / Colorado White China Stackable Cups - 3-1/4" - Pack of 36

Tuxton ALF-0703 Alaska / Colorado White China Stackable Cups - 3-1/4" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: ALF-0703

$43.26


Tuxton ALF-075 Alaska / Colorado White China Tall Cups - 3-1/4" - Pack of 36

Tuxton ALF-075 Alaska / Colorado White China Tall Cups - 3-1/4" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: ALF-075

$43.26


Tuxton ALF-0752 Alaska / Colorado White China Round Cups - 3-3/4" - Pack of 36

Tuxton ALF-0752 Alaska / Colorado White China Round Cups - 3-3/4" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: ALF-0752

$43.26


Tuxton ALM-085 Brea Mugs - Porcelain White - 3" - 3-3/4" high - Pack of 36

Tuxton ALM-085 Brea Mugs - Porcelain White - 3" - 3-3/4" high - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: ALM-085

$50.97


Tuxton CLA-054 Colorado White China Plates - 5-1/2" - Pack of 36

Tuxton CLA-054 Colorado White China Plates - 5-1/2" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: CLA-054

$33.54


Tuxton CLA-064 Colorado White China Plates - 6-1/2" - Pack of 36

Tuxton CLA-064 Colorado White China Plates - 6-1/2" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: CLA-064

$40.92


Tuxton CLA-074 Colorado White China Plates - 7-1/2" - Pack of 36

Tuxton CLA-074 Colorado White China Plates - 7-1/2" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: CLA-074

$48.13


Tuxton CLA-082 Colorado White China Plates - 8-1/4" - Pack of 36

Tuxton CLA-082 Colorado White China Plates - 8-1/4" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: CLA-082

$63.30


Tuxton CLA-090 Colorado White China Plates - 9" - Pack of 24

Tuxton CLA-090 Colorado White China Plates - 9" - Pack of 24

Brand: Tuxton
SKU: CLA-090

$53.37


Tuxton CLA-094 Colorado White China Plates - 9-1/2" - Pack of 24

Tuxton CLA-094 Colorado White China Plates - 9-1/2" - Pack of 24

Brand: Tuxton
SKU: CLA-094

$57.51


Tuxton CLA-104 Colorado White China Plates - 10-1/2" - Pack of 12

Tuxton CLA-104 Colorado White China Plates - 10-1/2" - Pack of 12

Brand: Tuxton
SKU: CLA-104

$41.36


Tuxton CLD-046 Alaska / Colorado White China Fruit Dishes - 4-3/4" - Pack of 36

Tuxton CLD-046 Alaska / Colorado White China Fruit Dishes - 4-3/4" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: CLD-046

$31.86